แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) ...

21 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4)

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4) ...

27 มกราคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) ...

9 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 - 2) ...

28 พฤษภาคม 2563