ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 เมษายน 2564 - 27 เมษายน 2564

กองวิชาการและแผนงาน (วช.) และกองการสื่อสาร (สส.) (DOPA Channel) ร่วมกับสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมเทปบันทึกการบรรยาย และเอกสารบรรยาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนข้าราชการ ปค. ในการทบทวนความรู้ และ ...

29 เมษายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภาพรวมของกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง พ.ศ.2563

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

กองวิชาการและแผนงานได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภาพรวมของกองวิชาการและแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของหน่วยงานให้มีประ ...

18 สิงหาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

5 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 256 ...

25 พฤศจิกายน 2562