กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เร่งรัดการตอบแบบสำรวจออนไลน์ และการรายงานผล Good Practices ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ

เร่งรัดการตอบแบบสำรวจออนไลน์ และการรายงานผล Good Practices ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ...

10 พฤษภาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ (ไตรมาส 2 และไตรมาส 3)

ร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ (ไตรมาส 2 และไตรมาส 3) ...

11 เมษายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด พ.ศ. 2562

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด พ.ศ. 2562 ...

1 เมษายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ...

6 กุมภาพันธ์ 2562