ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

ประกาศผลการประกวดพิจารณาคัดเลือกบทความในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ (One Plan Tells Stories) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (One Plan Tells Stories)

14 กันยายน 2565 - 14 ตุลาคม 2565

ประกาศผลการประกวดพิจารณาคัดเลือกบทความในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ (One Plan Tells Stories) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (One Plan Tells Stories) ...

14 กันยายน 2565

ข่าวใหม่

ประกาศผลการประกวดพิจารณาคัดเลือกบทความในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ (One Plan Tells Stories) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (One Plan Tells Stories)

ประกาศผลการประกวดพิจารณาคัดเลือกบทความในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ (One Plan Tells Stories) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (One Plan Tells Stories) ...

13 กันยายน 2565

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)

21 มีนาคม 2565

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3) ...

30 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

26 มกราคม 2565

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ...

28 มกราคม 2565

ข่าวใหม่

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1

14 มกราคม 2565

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 ...

17 มกราคม 2565

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1

4 ตุลาคม 2564

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 ...

18 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)

3 สิงหาคม 2564

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

30 กรกฎาคม 2564

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ บันทึกข้อมูล และจัดทำคลังข้อมูล Tambon Project Bank ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ...

6 สิงหาคม 2564