ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1

4 ตุลาคม 2564

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 ...

18 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)

3 สิงหาคม 2564

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

30 กรกฎาคม 2564

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ บันทึกข้อมูล และจัดทำคลังข้อมูล Tambon Project Bank ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม 2564)

29 กรกฎาคม 2564

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม 2564) ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ไตรมาสที่ 3/2564

สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ไตรมาสที่ 3/2564 ...

19 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม)

28 มิถุนายน 2564

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม) ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

สรุปการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง

สรุปการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แจ้งการกำชับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (เพิ่มเติม)

12 พฤษภาคม 2564

แจ้งการกำชับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (เพิ่มเติม) ...

18 พฤษภาคม 2564