ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง จับมือ ป.ป.ช. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

21 มกราคม 2564

กรมการปกครอง จับมือ ป.ป.ช. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปรายการ “ป.ป.ช. สื่อสาร” เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรมการปกครอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วม ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

กรมการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต จึงได้กำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อน “การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ “ระยะแรก” เป็นการออกแบบและบรรจุเนื้อหาในการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติในทุกหลักสูตรการอบรมบุคลากรในสังกัด “ระยะที่สอง” เป็นการสร้างเครือข่ายทุกระดับในการร่วมกันป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ”เพื่อให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” และให้สอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า “ไม่โกง โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือ จิตสำนึกคนกรมการปกครอง”