ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกับ ป.ป.ช. ต่อต้านการทุจริต

21 มกราคม 2564

กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกับ ป.ป.ช. ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมหารือ กับ สำนักงาน ป.ป.ช. นำโดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 2 ชั้น 5 อาคารกรมการปกครอง

โดยมีประเด็นการหารือ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชนผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับอำเภอ