ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง จัดอบรม "โครงการ DOPA Young Anti-Corruption" รุ่นที่ 1/2564

23 เมษายน 2564

กรมการปกครอง จัดอบรม "โครงการ DOPA Young Anti-Corruption" รุ่นที่ 1/2564  

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง (DOPA Young Anti-Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดย ร้อยตำรวจโทภพชนก​ ชลานุเคราะห์​ รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ เป็นประธานพิธี​เปิดโครงการฯ และนายเสรี กัณฑ์โรจน์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน

     โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ปลัดอำเภอบรรจุใหม่ และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนของข้าราชการยุคใหม่และเป็นผู้นำในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง

    กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ  ประกอบด้วย ปลัดอำเภอบรรจุใหม่และข้าราชการในสังกัดที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้)

     ทั้งนี้โครงการฯ ได้นำหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” ของสำนักงาน ป.ป.ช. และหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ของสำนักงาน ป.ป.ท. มาใช้อบรมให้กับข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการปกครอง สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน และได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการปกครอง สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.