ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. "จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA" ของอำเภอ ครั้งที่ 2 ผ่าน APP Zoom

17 กันยายน 2564

กรมการปกครอง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. "จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ของอำเภอ ครั้งที่ 2" ผ่าน APP Zoom

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.10 น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ชั้น 5 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของอำเภอ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom Cloud Meeting) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองและอำเภอ ทั้ง 878 แห่ง สำหรับการประเมิน ITA ของอำเภอจะเกิดขึ้นในปีฝบประมาณ 2565

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับกรมการปกครอง มุ่งขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐลงสู่ระดับ “อำเภอ” ในปีงบประมาณ 2565 นี้ โดยในฐานะเป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารราชการของอำเภอ และเกิดไกการมรส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน

#กรมการปกครองใสสะอาด

#ไม่โกง #โปร่งใส #ร่วมใจต้านทุจริต