เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กรมการปกครอง ใสสะอาด”

เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กรมการปกครอง ใสสะอาด”

เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ (ภาษาไทย)