ผู้บริหาร

นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

กองอาสารักษาดินแดน

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว

ผู้อำนวยการ

ส่วนยุทธการและการข่าว

นายกฤษดา โลศิริ

ผู้อำนวยการ

ส่วนกำลังพล , ส่วนส่งกำลังบำรุง

ผู้อำนวยการ

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ