แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการส่งแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทน อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายงบประมาณและการเงิน โทร. 0 2278 1008 ต่อ 112-113 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 1775 ครั้ง

28 สิงหาคม 2561


28 สิงหาคม 2561

  ตามที่ สน.อส. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดให้จัดส่งเอกสารแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทน อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61) มายัง สน.อส. ภายในวันที่ 24 ส.ค. 61  เพื่อการโอนจัดสรรงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน นั้น

  สน.อส. ขอแจ้งว่า ขณะนี้ใกล้เวลาสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 แล้ว จึงขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับการสนับสนุนตามรายการดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากจังหวัดใดไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในกำหนดดังกล่าว และเบิกจ่ายเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถือเป็นความรับผิดชอบของจังหวัด