แจ้งที่ทำการปกครองทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครนายก และพิจิตร) ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ไตรมาสที่ 3-4/2562 (เมษายน-กันยายน 2562) ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทรศัพท์ 0 2278 5002 ต่อ 112 โทรสาร 0 2278 5002 ต่อ 129

เข้าชม 1141 ครั้ง

1 มีนาคม 2562


21 มกราคม 2563

แจ้งที่ทำการปกครองทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครนายก และพิจิตร) ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ไตรมาสที่ 3-4/2562 (เมษายน-กันยายน 2562) ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้