แจ้งเสมียนตราจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหากมีงบประมาณคงเหลือเกินความจำเป็นให้ส่งคืนกรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตามแบบส่งคืนงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร 0 2278 1008 ต่อ 112-114 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129 Line:กลุ่มเบิกจ่าย อส. E-mail-SUNANTA1493@gmail.com E-mail-nungrutai56nid@gmail.com

เข้าชม 1029 ครั้ง

5 กรกฎาคม 2562


21 มกราคม 2563

แจ้งเสมียนตราจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหากมีงบประมาณคงเหลือเกินความจำเป็นให้ส่งคืนกรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตามแบบส่งคืนงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้