ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564

นายกอบชนะ วิเชียรศรี หัวหน้าฝ่ายกำลังพล ส่วนกำลังพล สน.อส. 022781008 ต่อ 223

เข้าชม 641 ครั้ง

8 กุมภาพันธ์ 2565

 ตามระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2547   กำหนดให้มีการพิจารณามอบรางวัลแก่กองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงาน ดีดเด่นเป็นประจำทุกปี โดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทรางวัลกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ และประเภทรางวัลกองร้อยบังคับการและบริการ

              อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ7 ข้อ 10 และ ข้อ 13 แห่งระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการมอบรางวัลแก่กองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2547 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงประกาศกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 3 ประเภท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)