คำสั่ง มท. ที่ 371/2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศกองอาสารักษาดินแดน

นายอภิรักษ์ วนะชีวิน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแต่งตั้งยศ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 02-278-1008 ต่อ 401

เข้าชม 2208 ครั้ง

22 กุมภาพันธ์ 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 จึงแต่งตั้งให้ว่าที่ยศกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 6 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ