ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (นายหมวดตรี สมาชิก อส.) ประจำปี 2565

สกพ. 022781008 ต่อ 401

เข้าชม 2849 ครั้ง

2 สิงหาคม 2565


2 สิงหาคม 2565

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (นายหมวดตรี สมาชิก อส.) ประจำปี 2565