แจ้งการปรับแผนดำเนินงานและปรับเป้าหมายการนำเข้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายอธิปพัฒน์ ธนาไพศาลวรกุล

5 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

เข้าชม 287 ครั้ง

5 สิงหาคม 2565

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับหนังสือจากกรมราชทัณฑ์ แจ้งการปรับแผนดำเนินงานและปรับเป้าหมายการนำเข้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จำแนกรายเรือนจำ/ทัณฑสถาน และจังหวัด) สำนักงาน ป.ป.ส. อความร่วมมือ ปค. แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบการปรับเพิ่ม/ลดเป้าหมายการนำเข้าผู้เสพ   ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จำแนกรายเรือนจำ/ทัณฑสถาน และจังหวัด)