พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564

นายอภิรักษ์ วนะชีวิน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแต่งตั้งยศ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 02-2781008 ต่อ 401

เข้าชม 972 ครั้ง

29 สิงหาคม 2565

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2,202 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ