ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)

เข้าชม 226 ครั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2562

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)