ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 1665 ครั้ง

21 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3

กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง