เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 3726 ครั้ง

21 สิงหาคม 2561


23 สิงหาคม 2561

เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3

กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

1.สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการปกครอง (ถนนรังสิต-นครนายก คลอง6) หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2.สอบภาคความรู้ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และลักษณะทางทหาร วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

3.ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ กองกำลังพลกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เว็บไซต์กรมการปกครอง และสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน multi.dopa.go.th/asa

4.ให้ผู้สอบคัดเลือกไปรายงานตัว ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. เพื่อทำการฝึกปรับพื้นฐานเบื้องต้น

5.กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จะบรรจุสั่งใช้ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

6.สำหรับเวลา และสถานที่ให้เป็นไปตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ฉบับบลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง