ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 887 ครั้ง

28 สิงหาคม 2561


28 สิงหาคม 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน

ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง