1. การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ

เข้าชม 1474 ครั้ง

29 มีนาคม 2559


14 กันยายน 2559

1. การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ

1.1 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ว 675 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547

เรื่อง การรายงานประจำเดือน (1.1 แบบรายงานปี47(1) )

1.2 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ว 1028 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (1.2 แบบรายงานตัวชี้วัดปี501)