2. การขอโอนย้ายสังกัดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 2924 ครั้ง

29 มีนาคม 2559


14 กันยายน 2559

2. การขอโอนย้ายสังกัดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

2.1 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด่วนมาก ที่ มท 0311.2/ว 85 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายภูมิลำเนาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (2.1 แนวทางย้ายภูมิลำเนาปี47(1))

2.2 แบบคำร้องขอโอนย้ายสังกัดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ส่วนกลาง) (2.2 คำร้องขอโอนย้าย(ส่วนกลาง))

2.3 แบบคำร้องขอโอนย้ายสังกัดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ส่วนภูมิภาค) (2.3 คำร้องขอโอนย้าย(ภูมิภาค))