3. หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง

เข้าชม 2135 ครั้ง

29 มีนาคม 2559


14 กันยายน 2559

3. หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง

3.1 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ว 3606 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550 (พื้นที่ทั่วไป) (3.1 หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้สมาชิก อส. หญิง (พื้นที่ทั่วไป))
3.2 หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/18067 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 (พื้นที่ จชต.) (3.2 หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้สมาชิก อส. หญิง (พื้นที่ จชต.))