12. เรื่องการดูแลรักษาระเบียบวินัยและความประพฤติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เข้าชม 809 ครั้ง

14 กันยายน 2559


14 กันยายน 2559

12. หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 16940 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 เรื่องการดูแลรักษาระเบียบวินัยและความประพฤติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (12. การดูแลรักษาระเบียบวินัยและความประพฤติของกำลังพล)