โอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 (จำนวน 8 จังหวัด)

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร 0 2278 1008 ต่อ 112 โทร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 128 ครั้ง

28 มิถุนายน 2562

โอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 (จำนวน 8 จังหวัด)

จัดการToggle Dropdown