การโอนจัดสรรงบประมะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด)

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 0 2278 1008 ต้อ 112 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 271 ครั้ง

3 กรกฎาคม 2562

การโอนจัดสรรงบประมะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด)