โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 7/2562 (จำนวน 26 จังหวัด)

สำนักอำนวยการกองอาสาารักษาดินแดน (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร 0 2278 5002 ต่อ 114 โทรสาร 0 2278 5002 ต่อ 129

เข้าชม 286 ครั้ง

5 กรกฎาคม 2562

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 7/2562 (จำนวน 26 จังหวัด)