การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพื่อเป็นค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2562) เพิ่มเติม จำนวน 11 จังหวัด)

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 0 2278 1008 ต่อ 112 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 121 ครั้ง

30 กันยายน 2562

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพื่อเป็นค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2562) เพิ่มเติม จำนวน 11 จังหวัด)