ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 3-4/2562 (พฤษภาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม (จำนวน 3 จังหวัด)

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 0 2278 1008 ต่อ 112 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 68 ครั้ง

30 กันยายน 2562

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 3-4/2562 (พฤษภาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม (จำนวน 3 จังหวัด)