การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำไตรมาสที่ 4 (เฉพาะเดืนกรกฎาคม 2562) จ.ปัตตานี)

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 0 2278 1008 ต่อ 112 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 21 ครั้ง

30 กันยายน 2562

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำไตรมาสที่ 4 (เฉพาะเดืนกรกฎาคม 2562) จ.ปัตตานี)