การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี รายการค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดน (ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2562) เพิ่มเติม จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร)

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 0 2278 1008 ต้อ 112 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 176 ครั้ง

30 กันยายน 2562

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี รายการค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดน (ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2562) เพิ่มเติม จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร)