ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 จำนวน 12 จังหวัด

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 02 2781140 ต่อ 112 โทรสาร 02 2781140 ต่อ 129

เข้าชม 103 ครั้ง

9 มิถุนายน 2563

 ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 จำนวน 12 จังหวัด