ส่งเสริมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 0 2278 1008 ต่อ 112 โทรสาร 0 2278 1008 ต่อ 129

เข้าชม 283 ครั้ง

11 มิถุนายน 2563


11 มิถุนายน 2563

ส่งเสริมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน ประจำไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด