สน.อส.ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสามชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2563) จำนวน 2 เดือนไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 76 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร.02-2781008 ต่อ 112 โทรสาร 02-2781008 ต่อ 129

เข้าชม 193 ครั้ง

23 มิถุนายน 2563

สน.อส.ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสามชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2563) จำนวน 2 เดือนไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 76 แห่ง และศูนย์ฝึกสมานมิตร