สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสามชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 02-2781008 ต่อ 112 โทร. 02-2781008 ต่อ 129

เข้าชม 80 ครั้ง

23 มิถุนายน 2563

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสามชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง