สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 02-2781008 ต่อ 112 โทรสาร. 02-2781008 ต่อ 129

เข้าชม 294 ครั้ง

23 มิถุนายน 2563

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง