ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) จำนวน 46 จังหวัด

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร 022781140 ต่อ 112 โทรสาร 022781140 ต่อ 129

เข้าชม 9 ครั้ง

20 กรกฎาคม 2563


21 กรกฎาคม 2563

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) จำนวน 46 จังหวัด