ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) จำนวน 41 จังหวัด และศูนย์ฝึกฯ

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั้วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร 022781140 ต่อ 112 โทร 022781140 ต่อ 129

เข้าชม 66 ครั้ง

20 กรกฎาคม 2563


21 กรกฎาคม 2563

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) จำนวน 41 จังหวัด และศูนย์ฝึกฯ