สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563) เพิ่มเติมไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 5 แห่ง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายงบประมาณและการเงิน) โทร. 022781008 ต่อ 112 โทร. 022781008 ต่อ 129

เข้าชม 128 ครั้ง

30 กรกฎาคม 2563


30 กรกฎาคม 2563

สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563) เพิ่มเติมไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 5 แห่ง