กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. 2562 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2562) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เข้าชม 187 ครั้ง

19 เมษายน 2562

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. 2562 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2562) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม