คำสั่งแต่งตั้งยศ

0311.2/ว 19319 ขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2560

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายอำนวยการ ฯ กองกำลังพล โทร 0-2278-1008 ต่อ 222 โทรสาร 0-2126-6557

31 สิงหาคม 2559

ปกติ

มท 0311.2/ว8110 แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน (คำสั่งกระทรวงหมาดไทย ที่ 332/2559)

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง โทร 02-278-1008 ต่อ 222 โทรสาร 02-278-1008 ต่อ 219 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง

12 เมษายน 2559

ปกติ