ผู้บริหาร

นายสันติ ชูศรี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

นายชนะ ชุ่มช่วง

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานวินัย

นายรอมดอน หะยีอาแว

ผู้อำนวยการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

นายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

นายอนุสรณ์   จิรพิทักษ์

ผู้อำนวยการส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ

นางสาวพรทิพย์ คล้ายชม

ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

นางสาวกุลวดี  เกตุโกวิทย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป