ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครบเกษียณอายุ)

25 มีนาคม 2565


28 มีนาคม 2565

ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครบเกษียณอายุ)