การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 -79 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 เมษายน 2565

11 เมษายน 2565

ด้วยกระทรวงมหาดไทยกำหนดดำเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
         รุ่นที่ 78 อบรมระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2565
         รุ่นที่ 79 อบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2565
และขอให้กรมการปกครองพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม แจ้งรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการคัดเลือกให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมต่อไป
          เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งข้าราชการผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายทราบ หากประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมให้ดำเนินการจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 โทรสาร 02-2211824 ต่อ 225 หรือ E-mail : [email protected]

 

ผู้ประสาน นางสาวนฤมล ดีตอ่ำ 063-9031790