แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 พฤษภาคม 2565 - 16 พฤษภาคม 2565

12 พฤษภาคม 2565


12 พฤษภาคม 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการกรมการปกครอง เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 จำนวน 45 ราย โดยกำหนดจัดการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 22 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ขอให้จังหวัด แจ้งข้าราชการตามประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวทราบ และเข้ารับการศึกษาอบรม ตามวันและเวลาที่กำหนด และขอให้จังหวัดมีหนังสือส่งตัวข้าราชการในสังกัดถึงกระทรวงมหาดไทยด้วย