แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565

ส่วนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02 2219602 ต่อ 236-238

23 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565


18 พฤษภาคม 2565

กรมการปกครองขอแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ได้รับอนุมัติไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านแสดงใบรับรองผลตรวจโรคโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR หรือโดยชุดตรวจ ATK จากสถานพยาบาล (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ก่อนการเข้าร่วมโครงการ หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่สะดวกในการตรวจดังกล่าว ทางโครงการได้จัดเตรียมการตรวจ ATK ให้ก่อนเดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรมวัดคลองตาลอง