ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน "สวัสดิการสู้ภัยโควิด"

ส่วนงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่

19 พฤษภาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565

19 พฤษภาคม 2565

ธนาคารออมสินมีหนังสือแจ้งการบริการสินเชื่อสว้สดิการเพิ่มเติม "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" เพื่อการอุปโภคบริโภค หรื่อชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ โดยขยายเวลาจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565