ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 255

23 พฤษภาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 255
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2565
ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี