โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565

ส่วนงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่

31 พฤษภาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565

31 พฤษภาคม 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขพิเศษ เพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัย โดยต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ ปค. ผู้สนใจสามารถขอใช้บริการได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 645 9000